TÜRKİYE ALEVİ İSLAM EHLİBEYT İNANÇ MECLİSİ

 

                        Meclis’in Kuruluş Amacı, Çalışma Konuları ve Biçimleri

            Meclis, Kur’an’ı Kerim ve Ehlibeyt (a) öğretisini, üstün din ve ahlak ilkelerini esas alarak, Türkiye’de Arap Alevi olarak bilinen toplumun, Ehlibeyt ve zürriyetlerinden olan Masum İmamların ve takipçileri olan âlimlerin felsefesini ve bizlere intikal etmiş olan töreleri, ilmi yöntemlerle öğretmek, yaşatmak ve toplum içerisinde yerleşmesini sağlamak, bu doğrultuda araştırma, inceleme, sosyal ve kültürel çalışmalar yapmak, ayrıca ülkemiz insanları arasında barışın, hoşgörünün üstün meziyetler olması için çalışmalar yapmak amacıyla kurulmuştur.

 Meclis siyasetle uğraşmaz.

Meclis’in Organları

Meclis’in organları aşağıda gösterilmiştir.

 1. Genel Kurul
 2. Yüksek Şura,
 3. İdare Meclisi,
 4. İcra Kurulu,
 5. Disiplin Kurulu

     GENEL KURUL

 • Genel Kurul’un Teşkili

            Genel Kurul, meclisin en üst organıdır. Meclisin kuruluş aşamasında Türkiye’de yaşayan tüm inanç önderlerine bizzat, bölgelerindeki diğer inanç önderleri veya basın aracılığıyla genel kurula katılmaları çağrısında bulunulmuştur. Böylece Genel Kurul, bu çağrıya icabet eden ve kuruluş aşamasına katkıda bulunan, kendi bölgesinde inanç önderliği görevini bilfiil icra eden, kendi bölgesindeki inanç önderleri ve bölge halkı tarafından benimsenmiş, saygın inanç önderlerinden oluşmuştur. Meclis’in kuruluşunun ilan edildiği günden sonra ise, ancak mevcut meclis üyelerinin en az beşinin teklifi ve meclis üye sayısının 3/4’ünün kabul oyuyla üye olunabilir.

Genel Kurul’un Görevleri

İdare Meclis’ini seçmek

Tüzük kapsamındaki faaliyetler konusunda İdare Meclisi’ne önerilerde bulunmak

           

YÜKSEK ŞURA

Şura’nın Teşkili

İlk Şura, ilk İdare Meclis’i üyelerinden en az beşinin teklifi ve İdare Meclisi üye sayısının 3/4’ünün kabul oyuyla seçilen kişilerden oluşmuştur. İlk meclisin oluşmasından sonraki üyelikler için üyelerin en az beşinin teklifi ve üyelerin ¾’ünün kabul oyuyla seçilebilirler.

Şura’nın asıl üyeleri, ilk Meclis’in seçtiği üyelerle daha sonra üyeliğe kabul edilen inanç önderleridir, sayı sınırlaması yoktur.

Her durumda 70 (yetmiş) yaşını doldurmamış kişiler Şura üyesi olamazlar.

Şura üyeleri sağlıkları elverdiği müddetçe bu görevi sürdürürler.

Şu kadar ki; şura üyelerinin en aç üçünün teklifi ve üyelerin 3/4’ünün kabulü ile Şura üyelerinin üyeliğine son verilebilir.

Üyeliğe kabul edilenler ile Şura üyeliği sona erenler ilan edilir.

 • Görev ve Sorumlulukları

Meclis’in almış olduğu kararları görüşüp kabul veya reddetmek.

Meclis’in kurulduğu ilk toplantısından sonraki üyelerini seçmek.

 

İDARE MECLİSİ

           

Teşkili

İdare Meclisi, Hatay, Adana ve Mersin illerinin her birinden 17’şer kişi ve toplamda da 51 üyeden oluşur. Ayrıca her ilden yedek üye olarak beşer kişi seçilir.

Üyeler üç yıllığına seçilir.

Herhangi bir şehrin üyelerinin, üstünlüğü ele geçirmek amacıyla bu makama layık olmayanları kaydederek İdare Meclisi’ne siyasi rekabetin girmesine ve amacından uzaklaşmasına engel olmak amacıyla Meclis üyeleri Hatay, Adana ve Mersin illerinden eşit sayıda seçilir.

Her durumda 70 (yetmiş) yaşını doldurmuş kişiler İdare Meclis’i üyesi olamazlar, üyelik sırasında 70 (yetmiş) yaşını dolduranların ise üyeliği kendiliğinden sona erer. (Çünkü 70 yaşını doldurmuş üyeler Yüksek Şura üyeliğine geçerler).

Genel Kurul tarafından İdare Meclis’ine seçilenler ilan edilir.

 •  İdare Meclisi’nin Görev ve Yetkileri

            Aşağıda yazılı hususlar Meclis tarafından görüşülüp karara bağlanır.

Üyelik şartlarını belirlemek,

Meclis organlarının seçmek,

İcra Kurulu ile Disiplin Kurulu’nun raporlarını görüşmek,

İcra Kurulu tarafından hazırlanan çalışma programlarını ve varsa bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek,

Meclis’in diğer organlarını denetlemek ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onları disiplin kuruluna sevk etmek,

Adayları üyeliğe kabul etmek ve üyelikten çıkarmaları karara bağlamak

İcra Kurulu tarafından Kurulların çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirerek onaylamak,

İcra Kurulu ile diğer kurulların üyelerine verilecek her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile Meclis hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarını tespit etmek,

Çeşitli il, ilçe veya beldeler ile yurt dışında temsilcilik açılmasına veya daha önce açılmış olanların kapatılmasına karar vermek ve bu işlemlerin yürütülmesi hususunda İcra Kurulu’na yetki vermek,

Tüzük kapsamındaki kuruluş amacına uygun olarak uluslararası faaliyette bulunmak, bununla ilgili olarak temsilciler göndermek

İcra Kurulu’nun diğer önerilerini inceleyip karara bağlamak,

Meclis’in en yetkili organı olarak, Meclis’in diğer bir organına verilmemiş olan işleri görüşmek ve yetkileri kullanmak,

Haklarında disiplin suçu işlediklerine dair Meclis’e başvuru yapılmış olan üyeleri Disiplin Kurulu’na sevk etmek

Disiplin Kurulu’nun Meclis üyeleri hakkındaki kararlarını kabul veya reddetmek

 1.             Meclis’in aldığı kararların uygulanabilmesi için Yüksek Şura’nın onaylaması şarttır.
 2. Yüksek Şura, kendisine gönderilen kararları inceler ve en geç bir hafta içerisinde olumlu veya olumsuz cevap verir. Olumsuz cevap durumunda Meclis konuyu yeniden görüşür ve karara bağlar. Üzerinde hiçbir değişiklik yapılmadan Meclis tarafından iki kez Yüksek Şura’ya gönderilen kararlar Yüksek Şura tarafından onaylanmak zorundadır.
 3. Her durumda Meclis ve Yüksek Şura kararlarını ilmi kanıtlara dayandırmak zorundadır. Gerekçesiz kararlar geçersizdir.

İCRA KURULU

 

 • İcra Kurulu’nun Teşkili

  İcra Kurulu genel prensip olarak Hatay, Adana ve Mersin illerinin her birinden dörder asıl ve ikişer yedek olmak üzere toplam 12 asıl ve 6 yedek üye olarak seçilir. Her yıl Nisan ayında yapılacak toplantıda her ilin Meclis üyeleri kendi bölge temsilcilerini seçer.  Genel Kurul gerekli gördüğünde İllere göre yapılan bu dağılım eşitliğini bozabilir.

 • İcra Kurulunun Görev ve Yetkileri

İcra Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

Gelecek döneme ait faaliyet planı yapmak ve Meclis’e sunmak

Meclis Kurul çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri -gerekirse diğer meclis üyelerinden yardım alarak- hazırlamak ve Meclis’in onayına sunmak,

Genel kurulun verdiği yetki ile temsilcilik açmaya veya kapamaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

Meclis toplantısında alınan kararları uygulamak,

Her faaliyet dönemi sonunda İcra Kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek ve ilk toplantıda İdare Meclisi’ne sunmak,

Meclis üyeliği tekliflerini kabul etmek ve Meclis toplantısında gündeme almak

Disiplin Kurulu’nun almış olduğu kararları İdare Meclisi toplantısında gündeme almak

Kendilerine gönderilen kitap taslaklarını incelemek, varsa yanlış veya sakıncalı yazıları tespit ederek kitap sahibine (yazar/yayınevi vb.) bildirmek. Kitabın İdare Meclis’inin belirlediği kriterlere uygun olması durumda onaylamak.

Akidemiz hakkında yazılmış ancak Kurula sunulmaksızın basılmış ve piyasaya sürülmüş kitapları incelemek ve yanlış ve sakıncalı bilgilere rastlanması durumda, gerekli görürse, kitaptaki bilgilerin akidemize uygun olmadığını ve Meclis tarafından reddedildiğini kamuoyuna açıklamak.

Toplumda tartışılan konular hakkında kesin bilgi içeren fetvalar vermek.

İdare Meclisi’ne yöneltilen fıkhi soruları cevaplamak

İlmi konular ile İdare Meclisi ve diğer kurul kararlarının yayınlanacağı bir dergi çıkarmak, gerekirse bunun için bir kurul oluşturmak

Halkın dini eğitimi için genel ve bölgesel eğitim programları hazırlamak, kabulünü İdare Meclisi’ne sunmak

İnanç önderleri için genel ve bölgesel eğitim programları hazırlamak, kabulünü İdare Meclisi’ne sunmak

Medya’da inançlarımıza yönelik saldırılara gerektiğinde cevap vermek, konunun yargıya taşınmasının gerektiği durumlarda da gerekli çalışmaları yapmak

                       

            DİSİPLİN KURULU

Kurul üyeleri İdare Meclisi tarafından seçilir

Disiplin Kurulu her ilin İdare Meclisi üyeleri tarafından seçilecek üç asıl üyeden oluşan toplam dokuz kişilik bir kuruldur. Ayrıca her ilden birer yedek üye seçilir.

Kurul Üyeleri üç yıllığına seçilir

        

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here